เมื่อ ๑๖๑๐๐๐ พ.ย.๖๔ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิร่วมกับ รพ.สต.บ้านเหมืองปิล๊อก
นำโดย น.ส.รจนา ช่อวิเชียร พร้อมคณะจำนวน ๖ คนได้เข้ามาตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน
และได้ทำการตรวจ atk ให้ครู ๖ คนและ นร. ๑๗๖ คน รวม ๑๘๒ คนพบผลเป็น negative


ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
แผนที่

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
โครงการส่งเสริมสหกรณ์
โครงการฝึกอาชีพ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร