******ประวัติโรงเรียนโดยย่อ*******
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาบ้านปิล๊อกคี่  เปิดโรงเรียนชั่วคราว   เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๓๐ มีนักเรียนเริ่มต้น จำนวน ๑๒๘  คน

ระดับอนุบาล จำนวน ๔๙  คน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ – ๔      จำนวน  ๗๙   คน    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในชุมชนรู้ภาษาไทย     มีความสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้      ต่อมาปีพุทธศักราช  ๒๕๔๕  ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี  ปรับเปลี่ยนภารกิจหลัก  ประกอบกับไม่มีครูอาสา   และไม่มีผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน   จึงยุติการให้บริการการเรียนการสอน   ทำให้บุตรหลานของประชาชนในพื้นที่  ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการศึกษา  ราษฎรบ้านปิล๊อกคี่ จึงได้ร่วมกันถวายฎีกากราบบังคมทูล   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี(ในสมัยนั้น)   เมื่อวันที่  ๕   เมษายน  พุทธศักราช   ๒๕๔๘   เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ในพื้นที่หมู่บ้านปิล๊อกคี่   ตำบลปิล๊อก  อำเภอทองผาภูมิ    จังหวัดกาญจนบุรี  

***เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๙   คุณอภิสิทธิ์  พึ่งพร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี  พร้อมคณะ  ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ตามที่ประชาชนได้ถวายฎีกากราบบังคมทูล  พร้อมทั้งประสานข้อมูลด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ได้สั่งการให้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๕  ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่   ดำเนินการจัดกำลังพล  จำนวน ๒ นาย จากฐานปฏิบัติการตำรวจ      ตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่  ไปทำการสอนหนังสือให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน

***เมื่อวันที่ ๕  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๙   ราษฎรบ้านปิล๊อกคี่ จำนวน ๗ ราย ร่วมกันมอบที่ดินรอบบริเวณฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่    รวมเป็นพื้นที่  พื้นที่  ๓๑  ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา 

***เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๐     กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน     ได้อนุมัติ จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ พร้อมทั้งได้เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   โดยใช้อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาบ้านปิล๊อกคี่   เป็นอาคารเรียนชั่วคราว      มีนักเรียน จำนวน ๒๑๐  คน ชาย  ๑๑๑   คน   หญิง   ๙๙   คน      ครูตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน  ๖  นาย     ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  ๒  คน  และครูอาสาจากสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย  ๑  คน  โดยมี ดาบตำรวจ ทวิช  ปิ่นแก้ว  เป็นครูใหญ่

***เดือน มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๐      ได้มีการปรับพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริจาคเงิน จำนวน ๒,๕๕๐,๐๐๐  บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ๑  หลัง ขนาด ๙X๖๘ เมตร  จำนวน ๙  ห้องเรียน , อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง, ห้องสุขา ๑๐ ห้อง, แท่นเสาธงชาติ  พร้อมลานกีฬา โดยดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อเดือน ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๑    จึงได้ย้ายนักเรียนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จนถึงปัจจุบัน

***ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่  มีพื้นที่ทั้งหมด  พื้นที่  ๓๑  ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา    มีนักเรียน  จำนวน ๒๔๕ คน ชาย  ๑๑๕ คน  หญิง  ๑๓๐ คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๕ นาย ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  ๒ คนและครูอัตราจ้างช่วยสอนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก  ๒ คน  ครูอัตราจ้างช่วยสอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  ๑  คน  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน  ๑  คน เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน จำนวน   ๑  คน  รวมบุคคลากร  ๑๒  คน   เปิดทำการสอนระดับชั้น  ปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่  ๖  รวม ๑๐ ห้องเรียน  โดยมีครูใหญ่คนปัจจุบันคือ  พันตำรวจโทสุธีระ   สุดแสวง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อ     ๒๙   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๒ เมื่อ     ๒๗   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓ เมื่อ      ๑๔   กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓