โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์           
    เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่สำคัญ         

  จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน , ให้ความรู้แก่ประชาชน  เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยสาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก