โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

วัตถุประสงค์             
  เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์  หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึง ๓ ปี  ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการที่เหมาะสมและได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

กิจกรรมที่สำคัญ     

      ร่วมกับ จนท.อนามัย ในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัยแก่หญิงมีครรภ์  และ สสน. อาหารเสริม วิตามิน ให้กับหญิงมีครรภ์