โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

วัตถุประสงค์               เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน  ในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาต่อ   ตามความสามารถและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 

กิจกรรมที่สำคัญ    

       คัดเลือกนักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.๖ เข้าเป็นนักเรียนพระราชานุเคราะห์