ปรัชญาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความมั่นคง

 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่  และชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาเพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เด็กดี มีคุณธรรม นำทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข