พ.ต.ท.สุธีระ สุดแสวง

ครู (สบ๓) กก.ตชด.๑๓
ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่

ด.ต.สมบัติ แก้วสะอาด
ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๓ส.ต.อ.พรประสิทธิ์ พรพิบูลย์
ครู(ปท๑) กก.ตชด.๑๓ส.ต.อ.มงคลชัย ศิริศัตยากุล
ครู(ปท๑) กก.ตชด.๑๓


ส.ต.ท.หญิงภัทรนันท์ พลายงาม
ครู(ปท๑) กก.ตชด.๑๓

นางสาวเนจี จิตสำเริง
ผดด.


นางสาวหฤทัย พนารักษ์
ผดด.

นางสาวสุพัตรา คล้ายเกิด
อัตราจ้าง

นายทองดี ศรีเจริญ
อัตราจ้าง

นางสาวดาววรรณ รักไทย
อัตราจ้าง

นายดำรงค์ ทองผาสีงาม
อัตราจ้าง


นางสาวบัวเย็น ทองผาสีงาม
เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทานฯ