ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชั้นเรียน

จำนวน

ชาย

      หญิง

      รวม

อนุบาล ๑

อนุบาล ๒

๑๕

๒๐

๓๕

อนุบาล ๓

๒๒

๑๔

๓๖

รวมชั้นอนุบาล

๓๗

๓๔

๗๑

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๔

๓๓

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๕

๑๑

๒๖

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๓

๑๖

๒๙

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๔

๑๗

๓๑

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๒

๑๕

๒๗

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๕

๑๓

๒๘

รวมชั้นประถมศึกษา

๗๘

๙๖

๑๗๔

รวมนักเรียนทั้งหมด

๑๑๕

๑๓๐

๒๔๕